ผู้เขียน หัวข้อ: ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED  (อ่าน 83 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 417
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 
                   ตามประกาศ โรงพยาบาลนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

                   เนื่องจากคณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ตรวจสอบแล้ว
เสนอราคาผิดเงื่อนไข จำนวน ๒ ราย  และเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด  คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED  จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๓,๑๖๖,๒๕๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว

                 จังหวัดนครนายก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐                 
 
    
 
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก