ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ  (อ่าน 193 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 417
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศจังหวัดนครนายก  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
                ๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ  โรงพยาบาลนครนายก  ตำบลนครนายก   อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๑๘.๑๖.๐๑)  ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากผิดเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไป ข้อ ๓.๙ กำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์
ของประเทศไทย ทวีปยุโรป  และทวีปอเมริกา แต่บริษัทฯกำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
                ๒.  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง (๔๒.๑๘.๓๐.๓๘)  เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 
                และได้อนุมัติให้สั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๑๐ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๖๓,๗๑๒ บาท
(สามล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ครบถ้วน  ถูกต้อง
ตามเงื่อนไข ดังนี้
                 ๑. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก ๓ เครื่อง  (๔๒.๑๘.๒๑.๐๓)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๕,๗๑๒ บาท  (สองแสน-หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๒. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๒๘.๑๖.๐๖)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล
อิควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๓. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง  (๔๒.๑๔.๑๘.๐๕) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นราฟ-
โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน-
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
- ๒ -
                ๔. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๒๙.๓๑.๐๐) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๕. หม้อต้มแผ่นความร้อน โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ หม้อ (๕๒.๑๕.๑๘.๑๒) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น-หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๙.๒๐.๑๕.๑๖)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรูไลน์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๐๐๐ บาท  (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๑๗.๑๙.๐๒)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์
เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่น-หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๘. หม้อแช่พาราฟิน โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๒ หม้อ (๔๘.๑๐.๑๕.๒๙)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรูไลน์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ขายปลีก,
ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๙. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง (๔๒.๑๘.๑๗.๐๔)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๑๐. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ชุด (๔๕.๑๒.๑๕.๐๔)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิว อาย จำกัด (ขายปลีก)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก