ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน 85 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 318
    • ดูรายละเอียด
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

   1.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลนครนายก  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  2  รายการ                   สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้
                   ๑.  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลนครนายก
         ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ
                        ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
                   ๒.  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก
                        อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท
                        (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
                   รวม ๒ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๐๐๐ บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
   2. วัตถุประสงค์
        สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                      ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                      ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายกณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                      ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                     ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์   จำนวน  2  รายการ   ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๑๕๔๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ได้กำหนดไว้      5.  ระยะเวลาดำเนินการ
                เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป