ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ  (อ่าน 263 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 326
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ๑. ข้อสะโพกเทียม ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก CEMENTLESS -TOTAL HIP SYSTEM (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๑๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ข้อสะโพกเทียม ชนิดใช้สารยึดกระดูก CEMENTED -TOTAL HIP SYSTEM (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๑๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ข้อสะโพกเทียมแบบ BIPOLAR ชนิดใช้สารยึดกระดูก (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๓๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ข้อสะโพกเทียม แบบ BIPOLAR ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (๔๒.๒๔.๑๗.๐๒) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (๔๖.๑๘.๒๒.๐๙) จำนวน ๕๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า (๔๒.๒๙.๓๑.๒๐) จำนวน ๒๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก และเอว แบบ Pedicular Screw (๔๒.๒๙.๓๑.๒๐) จำนวน ๑๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายสาโรจน์ มะรุมดี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก