ผู้เขียน หัวข้อ: ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ  (อ่าน 294 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 459
    • ดูรายละเอียด
ประกาศ จังหวัดนครนายก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
                       ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

                       เนื่องจาก มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย  ตรวจสอบแล้ว  เสนอราคาผิดเงื่อนไข จำนวน ๑ ราย ดังนี้
                         ๑.  บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด  ผิดเงื่อนไขเนื่องจาก
                             ๑. ไม่แสดงเอกสารหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
                             ๒. ไม่แสดงเอกสาร/หลักฐาน แจ้งการรับประกันสินค้า
                                    -  เรื่องรับประกันคอมเพรสเซอร์  ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
                                    -  การรับประกันเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
                             ๓. ไม่แสดงเอกสารหรือหนังสือยืนยัน ต้นฉบับจากผู้ผลิต ที่ระบุว่าเครื่องปรับอากาศต้องเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                       เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท  ป๊อป
ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
                       คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว มติเห็นควรให้ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑๐ รายการ ในวงเงิน ๕,๐๒๖,๕๐๐ บาท  (ห้าล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อย-
บาทถ้วน) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronicmarket : e - market)  และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ข้อ ๓๘  เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว
                       จังหวัดนครนายก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐                       
    
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก