ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล  (อ่าน 248 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 439
    • ดูรายละเอียด

ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
        
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
    
    (นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
    
 
 
 
    รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ลำดับที่   ชื่อโครงการ   งบประมาณโครงการ
(บาท)   คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑.   ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ   ๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐   ๑๐/๒๕๖๐