ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครน  (อ่าน 158 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 396
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายกได้พิจารณาแล้ว มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๑๐ ราย ยื่นเสนอราคาผิดเงื่อนไข จำนวน
๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมนตรา ผิดเงื่อนไข เนื่องจากไม่แนบบัญชีรายการงานจ้างปรับปรุง  และเสนอราคา
ถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จำนวน  ๙  ราย  จึงอนุมัติให้จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก  จำนวน ๑ งาน  จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น (ผู้ผลิต)
โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๒,๘๐๐ บาท  (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก