ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน  (อ่าน 175 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 402
    • ดูรายละเอียด
โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

         1.  ความเป็นมา
            ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก ด้วยเงินจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของ และเงินบำรุงสมทบ ดังนี้
               1.  หลอด LED tube (60 cm.) ใช้กำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 9 วัตต์ จำนวน 1,655 หลอด
            ราคาหลอดละ 450 บาท  เป็นเงิน 744,750 บาท
        2.  หลอด LED tube (120 cm.)ใช้กำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์ จำนวน 4,843 หลอด
      ราคาหลอดละ 500 บาท  เป็นเงิน 2,421,500 บาท
                รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,166,250 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
   2.  วัตถุประสงค์
               เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง สำหรับโรงพยาบาลนครนายก   
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ  ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง    การคลังกำหนด
                 ๑๑. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด   

                 ๑๓. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน 2 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1605/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              รอบระยะเวลา  90  วัน

   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง

   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดจ้างด้วยเงินจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุน   การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) จำนวน 2,216,375 บาท (สองล้านสองแสน-หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และเงินบำรุงสมทบ จำนวน 949,875 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน-แปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,166,250 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้า-สิบบาทถ้วน) 
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน
(Term of  Reference : TOR)   และร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป