ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต ในเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 7 รายการ  (อ่าน 553 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 320
    • ดูรายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต  ในเขตสุขภาพที่ ๔ ของจังหวัดนครนายก จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายการ ดังนี้
    
๑.  atorvastatin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๙๘๖๑)   จำนวน   ๓๒๘,๐๐๐     เม็ด(๑ เม็ด)
๒.  atorvastatin ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๙๙๐๐)   จำนวน   ๓๒๑,๐๐๐     เม็ด(๑ เม็ด)
๓.  ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection, ๑ g vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๔๘๓๙๗)   จำนวน   ๘๘๒,๑๓๔     ไวเอิล
๔.  fenoterol ๓๑.๒๕ mg/๑๐๐ mL + ipratropium bromide ๑๒.๕ mg/๑๐๐ mL nebuliser solution, ๔ mL unit dose (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๒๑๕๑)   จำนวน   ๘๗๖,๙๐๐     หลอด
๕.  manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๒๕๙)   จำนวน   ๘๓๙,๓๐๐     เม็ด(๑ เม็ด)
๖.  eugenol ๑.๓๖ g/๑๐๐ g + menthol ๕.๔๔ g/๑๐๐ g + methyl salicylate ๑๐.๒ g/๑๐๐ g cream, ๓๐ g tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๕๒๓๑)   จำนวน   ๑,๓๒๑,๖๖๐     หลอด
๗.  nifedipine ๒๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๑๗๑)   จำนวน   ๗,๙๔๘,๓๖๐     เม็ด(๑ เม็ด)
 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ
                   

 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
    
 
(นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์)
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2016, 01:33:35 PM โดย Moderator1 »