ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ  (อ่าน 116 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 388
    • ดูรายละเอียด
โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------

         1.  ความเป็นมา
            ด้วยโรงพยาบาลนครนายก จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 รายการ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี ไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก            ด้วยเงินกองทุนจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) และเงินบำรุงสมทบ ดังนี้
1.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
     ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 40  เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,000 บาท
       2.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
     ขนาดไม่ต่ำกว่า13,000  บีทียู  จำนวน  1  เครื่อง   ราคาเครื่องละ 35,600 บาท
     เป็นเงิน 35,600 บาท  (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
               3.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
     ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000  บีทียู  จำนวน  50  เครื่อง ราคาเครื่องละ 41,100 บาท 
      เป็นเงิน 2,055,000 บาท  (สองล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
               4.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
      ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 45,900  บาท
                     เป็นเงิน 45,900 บาท  (สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 5.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
       ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000  บีทียู  จำนวน  10 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 45,900 บาท
   เป็นเงิน 459,000 บาท  (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 6.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
       ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000  บีทียู  จำนวน  4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 54,600 บาท
   เป็นเงิน 218,400 บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 7.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
       ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000  บีทียู  จำนวน  2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 54,600 บาท
   เป็นเงิน 109,200 บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
8.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
      ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000  บีทียู  จำนวน  9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 54,600 บาท
   เป็นเงิน 491,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)               
9.   เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
      ขนาดไม่ต่ำกว่า 38,000  บีทียู  จำนวน  1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 66,400 บาท
   เป็นเงิน 66,400  บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
              10.  เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน
      ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000  บีทียู  จำนวน  4  เครื่อง ราคาเครื่องละ 66,400 บาท
      เป็นเงิน 265,600 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
      รวม 10 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,026,500 บาท (ห้าล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   2.  วัตถุประสงค์
               เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี ไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลนครนายก
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
        3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
        3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1605/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560  ได้กำหนดไว้   

          5.  ระยะเวลาดำเนินการ
               รอบระยะเวลา  90  วัน

    6. ระยะเวลาส่งมอบ
          ระยะเวลาส่งมอบภายใน  90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย
    7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุน    การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) จำนวน 3,518,550 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่ง-หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเงินบำรุงสมทบ จำนวน 1,507,950 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้า-ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,026,500 บาท (ห้าล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ  สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน
(Term of  Reference : TOR)   และร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1 งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  197 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป