ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  (อ่าน 167 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 388
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
(e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายก พิจารณาแล้วปรากฎผลดังนี้
               ๑. อนุมัติซื้อให้เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๑๘.๒๐.๑๔ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิว อาย จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่น-
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๒. อนุมัติให้ยกเลิกจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๑๘.๓๐.๒๖)  จำนวน ๒ เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัท วาย.ยู.เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาผิดเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไป ข้อ ๓.๒ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักไม่เกิน ๕.๕ กิโลกรัม แต่บริษัทฯกำหนดเครื่องมีน้ำหนัก ๘ กิโลกรัม
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก