ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในโรงพยาบาล 7 รายการ  (อ่าน 116 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 388
    • ดูรายละเอียด
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
โรงพยาบาลองครักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                       ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

                                                สายัณห์  เรืองกิตติกุล
                                            (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์
                                   ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก