ผู้เขียน หัวข้อ: ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๖ รายการ  (อ่าน 337 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 389
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
    
๑.  แผ่นฟิล์มคลุมผิวหนังก่อนผ่าตัด (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๔,๐๐๐     ชิ้น
๒.  สำลีชุบแอลกอฮอล์บรรจุแพ็คบลิสเตอร์ (๔๒.๑๔.๑๕.๐๑)   จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐     แพค
๓.  เฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ๑๐ ชั้น ๔ นิ้ว (๔๒.๑๗.๑๖.๐๖)   จำนวน   ๕๐     กล่อง
๔.  เฝือกปูน Slab สำเร็จรูป ๑๕ ชั้น ๖ นิ้ว (๔๒.๑๗.๑๖.๐๖)   จำนวน   ๓๐     กล่อง
๕.  วงจรช่วยหายใจชนิดมีขดลวดอุ่นอากาศ RT๑๐๖ (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๓๐๐     ชิ้น
๖.  วงจรช่วยหายใจชนิดมีขดลวดอุ่นอากาศ RT๑๐๐ (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๕๐     ชิ้น
๗.  ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (๔๓.๒๐.๒๒.๐๘)   จำนวน   ๒๐๐     ชิ้น
๘.  สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction System) (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๔๐๐     ชิ้น
๙.  อุปกรณ์ระบายน้ำในโพรงสมอง BURR HOLE (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๑๐๐     ชิ้น
๑๐.  ชุดขวดดูดของเหลวแรงดูดสูง REDON BOTTLE ๒๐๐ CC. (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๑,๐๐๐     ชุด
๑๑.  ชุดขวดดูดของเหลวแรงดูดสูง REDON BOTTLE ๔๐๐ CC. (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๘๐๐     ชุด
๑๒.  สารยึดกระดูกชนิดผสมยาปฏิชีวนะ (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๘๐     ชิ้น
๑๓.  ข้อสะโพกเทียม AUSTIN MOORE (๒๗.๑๑.๒๘.๐๐)   จำนวน   ๒๐     ชิ้น
๑๔.  อุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ (๔๒.๒๗.๒๐.๑๗)   จำนวน   ๔,๐๐๐     ชิ้น
๑๕.  ห่อทดสอบสำเร็จรูปชีวภาพฆ่าเชื้อ ด้วยไอน้ำ (๔๒.๒๘.๑๙.๐๒)   จำนวน   ๒๕     กล่อง
๑๖.  ห่อทดสอบสำเร็จรูปชีวภาพฆ่าเชื้อ ด้วยแก๊ส (๔๒.๒๘.๑๙.๐๒)   จำนวน   ๒๕     กล่อง

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.go.th,www.nayokhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑ ต่อ ๑๙๗ ในวันและเวลาราชการ
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
    
พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก