ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ปี 2561  (อ่าน 184 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 439
    • ดูรายละเอียด
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
โรงพยาบาลองครักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                        ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

                                       สายัณห์  เรืองกิตติกุล
                                   (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์
                          ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก