ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด)  (อ่าน 263 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 418
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (่ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (่ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
               จังหวัดนครนายก พิจารณาแล้วปรากฎผล ดังนี้
                ๑. อนุมัติยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๒,๙๓๓,๔๙๕.๘๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ดังนี้
                    ๑.๑ สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับผู้ใหญ่ (Oxygen canular) จำนวน ๔,๕๐๐ เส้น ราคาเส้นละ ๑๕ บาท  เป็นเงิน ๖๗,๕๐๐ บาท
                    ๑.๒ สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับเด็ก (Oxygen canular) จำนวน ๑๘๐ เส้น ราคาเส้นละ
๒๐ บาท  เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
                    ๑.๓  หน้ากากให้ออกซิเจน (Oxygen mask with Bag) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน  ๒,๓๗๐ ชิ้น
ราคาชิ้นละ ๗๐.๖๒ บาท  เป็นเงิน ๑๖๗,๓๖๙.๔๐ บาท
                    ๑.๔  หน้ากากให้ออกซิเจน (Oxygen mask with Bag) สำหรับเด็ก จำนวน ๒๒๐ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๖๐.๙๙ บาท  เป็นเงิน ๑๓,๔๑๗.๘๐ บาท
                    ๑.๕  สายให้อาหารทางจมูกเบอร์ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘,๒๐  จำนวน ๕,๙๘๕ เส้น  ราคาเส้นละ
๑๐ บาท  เป็นเงิน  ๕๙,๘๕๐ บาท
                    ๑.๖  ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๒" จำนวน ๔๖๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๑๐ บาท
เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท
                    ๑.๗  ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๓" จำนวน ๑,๑๓๐ ม้วน ราคาม้วน ๑๕ บาท
เป็นเงิน ๑๖,๙๕๐ บาท
                    ๑.๘  ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๔" จำนวน ๓,๐๒๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๒๐ บาท  เป็นเงิน ๖๐,๔๐๐ บาท
                    ๑.๙  ผ้าพันแผลชนิดผ้ายืด (Elastic bandage) ๖" จำนวน ๑,๗๑๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๕๑,๓๐๐ บาท
                    ๑.๑๐ ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (แบบมี Y)  จำนวน  ๖๙,๒๒๐ ชุด  ราคาชุดละ ๙.๖๓ บาท  เป็นเงิน ๖๖๖,๕๘๘.๖๐ บาท
/๑.๑๑ ข้อต่อ...
 
- ๒ -
                    ๑.๑๑ ข้อต่อสำหรับฉีดยา  จำนวน  ๒๙,๕๐๐ ชิ้น   ราคาชิ้นละ ๑๒.๘๔ บาท  เป็นเงิน
๓๗๘,๗๘๐ บาท
                    ๑.๑๒ สำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ ๗๐% ขนาด ๐.๓๕ gm จำนวน ๙๙๔,๐๐๐ ก้อน  ราคาก้อนละ ๐.๔๑ บาทเป็นเงิน  ๔๐๗,๕๔๐ บาท
                    ๑.๑๓ ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อชนิดใช้แล้วทิ้ง (กระป๋องน้ำอ๊อกซิเจน) ขนาด ๓๐๐ – ๓๕๐ml จำนวน ๘,๑๐๐ กระป๋อง  ราคากระป๋องละ ๙๖ บาท  เป็นเงิน ๗๗๗,๖๐๐ บาท
                    ๑.๑๔ Comply Stream Indicator Class ๕ จำนวน  ๘๖,๐๐๐ ชิ้น ราคาชิ้นละ ๓ บาท เป็นเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท
                    ๑.๑๕ BOWIE DICK TEST PACK/LAMINATE ขนาดความกว้าง x ยาว ๒๒x๒๘ cm
(± ๑ - ๒ cm) จำนวน  ๑,๑๐๑ ห่อ  ราคาห่อละ ๑๖๐ บาท  เป็นเงิน ๑๗๖,๑๖๐ บาท
                   ๒.  อนุมัติซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒๘ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๓,๙๓๒,๔๘๒.๑๐ บาท (สามล้าน-เก้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ดังนี้
                        ๑. ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (XS, S, M, L) (๔๒.๑๓.๒๒.๐๕) จำนวน ๘๙๘,๐๐๐ คู่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๖,๗๖๙.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๒. ชุดพ่นยาสำหรับผู้ใหญ่ (๔๒.๒๗.๑๗.๐๒) จำนวน ๓,๑๙๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๑๗๕,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๓. ชุดพ่นยาสำหรับเด็ก (๔๒.๒๗.๑๘.๐๒) จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๔. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๖,๑๔๐ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 4747 จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๓๖,๘๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                        ๕. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๑๐ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๙,๖๐๐ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 4747 จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
/๖. ผ้าพันแผล...
 


- ๓ -
                       ๖. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๗.๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๔,๘๐๐ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 4747 จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                       ๗. ผ้าพันแผลชนิดยืด (Elastic gauze bandage) ๑๕ cm (๔๒.๓๑.๑๕.๑๑) จำนวน ๑,๕๔๐ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 4747 จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๘. แผ่นยึดตรึงวัสดุติดแผลชนิดมีกาว ๑๐ cm (๔๒.๑๔.๑๗.๐๐) จำนวน ๖๐๐ ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๗๗,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๙. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๓ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๒๓๕,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๔๗๙.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๐. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๕ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๕๖๔.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๑. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๑๐ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๑๙๘,๕๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๓,๑๙๕.๔๕ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๒. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๒๐ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๖,๕๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๒๙.๗๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๓. กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว ๕๐ ml (๔๒.๑๔.๒๖.๑๖) จำนวน ๓,๑๐๐ ชิ้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๓๖๐.๓๕ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
/๑๔. ไหมเย็บ...


- ๔ -
                      ๑๔. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๔/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑) จำนวน ๓๒ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๕. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๓/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑) จำนวน ๖๒ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๘๕๓.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๖. ไหมเย็บแผลจากวัสดุธรรมชาติชนิดละลายได้ ๒/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ cm (๔๒.๓๑.๒๐.๑๑) จำนวน ๑๒๑ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๒๖๑.๕๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๗. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๕/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จำนวน ๙๖ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซเอนซ์เมด จำกัด (ขายปลีก)
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๑๖๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๘. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๔/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จำนวน ๑๙๕ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๘๕๔.๕๐ บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๑๙. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๓/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จำนวน ๓๐๐ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๙๗๙.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๐. ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย ๒/๐ ติดเข็ม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ CM (๔๒.๓๑.๒๐.๑๒) จำนวน ๑๐๐ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๑๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๑. เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ขนาด ๔ นิ้ว ๑๐ ชั้น (๔๒.๒๔.๑๖.๐๐ ) จำนวน ๕๖ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๘๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
/๒๒. เฝือกปูน...


- ๕ -
                      ๒๒. เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป ๖ นิ้ว ๑๕ ชั้น (๔๒.๒๔.๑๖.๐๐) จำนวน ๖๘ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๗๖๔.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๓. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๖ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๑๒๓ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๓๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๔. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๒ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๑๓๖ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๒๘.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๕. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๘ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๙๘ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๖. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๔ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๑๖๓ Roll ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๖๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๗. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๓ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๑๑๖ ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๗๐๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒๘. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ๑๐ นิ้ว ความยาว ๒๐๐ เมตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐) จำนวน ๔๙ ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๑๒๘.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
    ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
    
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก