ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลัง  (อ่าน 365 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 417
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
              เนื่องจากคณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๙ ราย ตรวจสอบแล้ว เสนอราคาผิดเงื่อนไข จำนวน ๔ ราย ดังนี้
              ๑. บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด  ผิดเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเนื่องจาก ไม่ระบุรุ่น ยี่ห้อ ในการเสนอราคาตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๓.๑.๒๐ และข้อ ๓.๑.๒๑
              ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริบุญลักษณ์ ผิดเงื่อนไขเนื่องจากไม่แนบเอกสารด้านเทคนิค,และผลทดสอบต่างๆ
และไม่มีเอกสาร ระบุ รุ่นยี่ห้อ หรือผลิตภัณฑ์ ที่นำมาเสนอ
              ๓. บริษัท แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผิดเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เนื่องจาก ข้อ ๓.๑.๒๐ ไม่พบหลักฐานผลการทดสอบ LM-๗๙ ที่ทดสอบจากห้องปฏิบัติการได้ความรับรอง
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก. ๑๗๐๒๕ หรือ TEC ๑๗๐๒๕ ห้องทดสอบซึ่งเป็นกลางในการทดสอบ และไม่มีเอกสารแสดง  ระบุ  รุ่นยี่ห้อ  หรือผลิตภัณฑ์  ที่นำมาเสนอ
             ๔.  บริษัท ไลท์-เฮาส์ อิเล็กทริค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด  ผิดเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เนื่องจาก ข้อ ๓.๑.๒๐ ไม่พบหลักฐานผลการทดสอบ LM-๗๙ ที่ทดสอบจากห้องปฏิบัติการได้ความรับรอง
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  มอก. ๑๗๐๒๕  หรือ  TEC๑๗๐๒๕  ห้องทดสอบซึ่งเป็นกลางในการทดสอบ
และมาตรฐานต่างๆ
            เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๕ ราย ซึ่ง บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (๙๙๘) จำกัด  เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๒,๓๐๔,๕๖๖ บาท (สองล้านสามแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๘๖๑,๖๘๔ บาท คิดเป็น ๒๗.๑๔% คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ และเป็นราคาที่เหมาะสม  จึงมีมติเห็นควรให้จัดจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๒,๓๐๔,๕๖๖ บาท (สองล้านสามแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) จากบริษัท ตาดีเทคโนโลยี (๙๙๘) จำกัด  ในครั้งนี้
    ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก