ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ  (อ่าน 200 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 418
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   -------------------------------------------------------------------- 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)  เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
               คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้วปรากฏว่า  มีผู้ยื่นเสนอราคา  จำนวน ๔ ราย  ตรวจสอบแล้ว
   เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทั้ง ๔ ราย ซึ่ง บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
   เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๔,๒๖๒,๒๙๖ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๗๖๔,๒๐๔ บาท คิดเป็น ๑๕.๒๐% คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา  พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ และเป็นราคาที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นควรให้ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๑๐ รายการ  จากบริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๔,๒๖๒,๒๙๖.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก