ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  (อ่าน 265 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 418
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น
               จังหวัดนครนายกได้พิจารณาแล้ว ดังนี้
               ๑. อนุมัติให้ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Aspheric  จำนวน ๘๐๐ ตัว  ราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว
               ๒. อนุมัติให้สั่งซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมีสารกรองแสงสีเหลือง (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐) จำนวน ๘๐๐ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
    
    
    
(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก