ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  (อ่าน 765 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 453
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
                                                   --------------------
      ด้วยจังหวัดนครนายก  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 354 รายการ ของโรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้      
1.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1    ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.2    เป็นผู้มาลงชื่อรับเอกสารการเข้าร่วมเสนอราคา
1.3    กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  จำนวน 1 ชุด
    1.4 กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มาแสดงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ นั้นมาแสดงด้วย จำนวน 1 ชุด         
2.กำหนดดำเนินการดังนี้
    2.1 ติดต่อขอรับเอกสารการเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น. 
    2.2 ผู้สนใจประสงค์จะเสนอราคา จะต้องตรวจดูสิ่งของ ณ สถานที่จัดเก็บพัสดุ ของ
โรงพยาบาลบ้านนา ในวันที่  13  กรกฎาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และลงนามในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่ารับทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว
     2.3 กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-10.00 น.
และจะทำการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  14 กรกฎาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนา
 3.เงื่อนไขในการขายทอดตลาด
3.1    ผู้ประสงค์เสนอราคา จะต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบ ที่จังหวัดนครนายกกำหนดไว้
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน จำนวนเงินที่เสนอราคาจะต้องระบุให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ พร้อมลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาใช้ชัดเจน และประทับตรา(ถ้ามี)
3.2    การขายทอดตลาดครั้งนี้ จังหวัดนครนายกจะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
การใช้งานทั้งหมดโดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว
3.3    ผู้ประสงค์เสนอราคา จะต้องยื่นเสนอราคาพัสดุรวมทั้งหมด จำนวน 354 รายการ
และจังหวัดนครนายกจะถือว่าผู้ประสงค์เสนอราคาที่ให้ราคาสูงสุดและไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการประเมินไว้ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
3.4    ผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ จะต้องนำเงินสดมาชำระเงินให้แก่ จังหวัดนครนายก ให้
ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เสนอราคาไว้ทันที ในวันยื่นซองเสนอราคา หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาให้เป็น
ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว การชำระเงินทางราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว จังหวัดจะส่งมอบสิ่งของให้ทันที และเป็นภาระของผู้ซื้อจะต้องขนย้ายพัสดุออกจากห้องเก็บพัสดุโดยเร็ว ภายใน  3 วันทำการ และจังหวัดนครนายก จะไม่รับผิดชอบในการชำรุด สูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่การขายทอดตลาดสิ้นสุดลงและผู้ซื้อจะเรียกสิทธิ์และค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น   
3.5   จังหวัดนครนายก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ไม่ตกลงราคาในการขายครั้งนี้ หากราคาที่เสนอ
ครั้งนี้ มีราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป
     ประกาศ  ณ  วันที่ 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2559
(นายระวี  สิริประเสริฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก