ผู้เขียน หัวข้อ: ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด  (อ่าน 431 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 389
    • ดูรายละเอียด
ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2016, 03:55:27 PM »
ประกาศจังหวัดนครนายก
  เรื่อง  ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด
โรงพยาบาลนครนายก
----------------------------
   ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
             1.  ลักษณะรถยนต์
                  1. รถยนต์ตู้พยาบาล ทะเบียน กข  6306 นครนายก                 จำนวน  1  คัน
                      กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเป็นเงิน  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
                  2. รถยนต์ตู้ ทะเบียน ม. 3024  นครนายก                             จำนวน  1  คัน
                      กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเป็นเงิน  35,000  บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                  3. รถยนต์นิสสันบิ๊กเอ็ม 4 ประตู ทะเบียน นข 1807 นครนายก    จำนวน  1  คัน
                      กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำเป็นเงิน  35,000  บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
             2.  วิธีการขายทอดตลาด
                  2.1 ใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยในการเสนอราคาแต่ละครั้งผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าครั้งละ  500  บาท
                  2.2  ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการประมูลแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดได้กำหนดไว้
             3.  หลักฐานของผู้เข้าประมูล
                  3.1  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                  3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                  3.3  ต้องนำหลักฐานตาม ข้อ  3.1  และข้อ  3.2  ให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเวลาทำการเปิดประมูล
            4.  วัน เวลา และสถานที่
                วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ลงชื่อเข้าสู้ราคาเวลา 09.20 น. และเริ่มเปิดประมูลเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลนครนายก  จังหวัดนครนายก
            5.  การชำระราคา
                  5.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินสดตามราคาที่ประมูลได้ในวันเดียวกัน  (ภายในเวลา 15.30 น.)
                  5.2 หากผู้ประมูลได้สละสิทธิ์ และไม่ปฏิบัติตามข้อ  (5.1)  จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารองลงมา แต่จะใช้วิธีการขายทอดตลาดใหม่ ถ้าได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาขายทอดตลาดครั้งแรกผู้ซื้อตามข้อ  5.1  จะต้องรับผิดชอบและชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดไป
           6.  การสงวนสิทธิ์
                 ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น  ยังไม่เพียงพอ  หรือการเสนอราคานั้นกระทำโดยไม่สุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจเพิกถอนสิทธิ์หรือยกเลิกการขายทอดนั้นได้

            7.  การโอนกรรมสิทธิ์
                 7.1 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ หากมีขึ้นหลังจากรับรถยนต์ไปจากคณะกรรมการขายทอดตลาดแล้ว
                 7.2 เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่ารถยนต์ที่ประมูลได้ครบถ้วนแล้ว โรงพยาบาลนครนายกจะส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ซื้อได้ในวันเดียวกัน และเมื่อได้รับรถยนต์ไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ในระหว่างรอการโอนทะเบียน
                   
                ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและตรวจดูสภาพรถยนต์ดังกล่าวได้ ที่โรงพยาบาลนครนายก ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3731 1151 ต่อ 197 , 221  ในวันและเวลาราชการ

      ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  2559


                                                      (นายอนันต์  กมลเนตร)
                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก