ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอ  (อ่าน 126 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 478
    • ดูรายละเอียด
โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โรงพยาบาลนครนายก
--------------------------------
   1.  ความเป็นมา
        ด้วยจังหวัดนครนายก จะดำเนินการเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 4  รายการ  ดังนี้
            1.1   เครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา จำนวน  2 เครื่อง  โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาน้ำยาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ลำดับ   น้ำยาเคมีและอุปกรณ์ประกอบ   จำนวน   ราคาต่อหน่วย (บาท)   ราคารวมที่จะซื้อ (บาท)
            
1   ชุดน้ำยาตรวจ HIV Ag/Ab    6,000  test   62.00   372,000.00
2   ชุดน้ำยาตรวจ Anti HCV   900  test   130.00   117,000.00
3   ชุดน้ำยาตรวจ HBsAg   5,200  test   50.00   260,000.00
4   ชุดน้ำยาตรวจ Anti HBc   400  test   107.00   42,800.00
5   ชุดน้ำยาตรวจ Anti HBs   1,200  test   70.00   84,000.00
6   ชุดน้ำยาตรวจ HBeAg   300  test   85.00   25,500.00
7   ชุดน้ำยาตรวจ Anti HBc IgM   100  test   176.50   17,650.00
8   ชุดน้ำยาตรวจ Anti HAV IgM   100  test   181.90   18,190.00
9   ชุดน้ำยาตรวจ AFP   1,000  test   117.00   117,000.00
10   ชุดน้ำยาตรวจ CEA   1,100  test   128.00   140,800.00
11   ชุดน้ำยาตรวจ PSA   800  test   160.00   128,000.00
12   ชุดน้ำยาตรวจ CA 19-9   400  test   214.00   85,600.00
13   ชุดน้ำยาตรวจ CA 125   300  test   214.00   64,200.00
14   ชุดน้ำยาตรวจ CA 153   200  test   214.00   42,800.00
15   ชุดน้ำยาตรวจ T3   1,000  test   85.00   85,000.00
16   ชุดน้ำยาตรวจ T4   1,000  test   85.00   85,000.00
17   ชุดน้ำยาตรวจ TSH   5,000  test   85.00   425,000.00
18   ชุดน้ำยาตรวจ FT3   3,600  test   85.00   306,000.00
19   ชุดน้ำยาตรวจ FT4   3,800  test   85.00   323,000.00
20   ชุดน้ำยาตรวจ Cortisol   1,500  test   128.00   192,000.00
21   ชุดน้ำยาตรวจ Beta HCG   600  test   128.00   76,800.00
22   ชุดน้ำยาตรวจ iPTH   300  test   128.40   38,520.00
23   ชุดน้ำยาตรวจ Ferritin   700  test   107.00   74,900.00
24   ชุดน้ำยาตรวจ Estradiol   100  test   117.70   11,770.00
25   ชุดน้ำยาตรวจ FSH   100  test   128.40   12,840.00
    มูลค่ารวม           3,146,370.00

   1.2   เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวเคมีบ่งชี้โรคหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาน้ำยาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ ตามรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ   น้ำยาเคมีและอุปกรณ์ประกอบ   จำนวน   ราคาต่อหน่วย (บาท)   ราคารวมที่จะซื้อ (บาท)
1   ชุดน้ำยาตรวจ hs Troponin T   7,000 test   192.60   1,348,200.00
2   ชุดน้ำยาตรวจ NT proBNP   800 test   428.00   342,400.00
    มูลค่ารวม           1,690,600.00

   1.3  เครื่องตรวจไข้หวัดใหญ่และไวรัสทางเดินหายใจ จำนวน 2 เครื่อง  โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาน้ำยาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ ตามรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ   น้ำยาเคมีและอุปกรณ์ประกอบ   จำนวน   ราคาต่อหน่วย (บาท)   ราคารวมที่จะซื้อ (บาท)
1   ชุดน้ำยาตรวจ Influenza A&B   2,200 test   348.00   765,600.00
2   ชุดน้ำยาตรวจ RSV   1,000 test   380.00   380,000.00
    มูลค่ารวม           1,145,600.00


   1.4 เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง  โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาน้ำยาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ ตามรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ   น้ำยาเคมีและอุปกรณ์ประกอบ   จำนวน   ราคาต่อหน่วย (บาท)   ราคารวมที่จะซื้อ (บาท)
1   ขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำหรับเด็ก   2,000 ขวด   98.96   197,920.00
2   ขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำหรับผู้ใหญ่   10,308 ขวด   98.96   1,020,080.00
   รวม   .      1,218,000.00

   รวมเป็นเงิน  ๗,๒๐๐,๕๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   2. วัตถุประสงค์
        เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  สำหรับใช้ในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคในโรงพยาบาลนครนายก
   3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
                3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
   3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
           3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง               
   4.  คุณลักษณะเฉพาะ
        คุณลักษณะเฉพาะของงานเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ ตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 747/2561  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม  2561  ได้กำหนดไว้   
   5.  ระยะเวลาดำเนินการ
              เดือนมิถุนายน 2561  ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
   6. ระยะเวลาส่งมอบ
         ระยะเวลาเช่า 1 ปีนับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาและผู้เช่าได้รับมอบเครื่องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ติดตั้งพร้อมใช้งานจากผู้ให้เช่า จำนวน 4  รายการ  ดังนี้
   6.1  เครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา          จำนวน  2  เครื่อง 
   6.2   เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวเคมีบ่งชี้โรคหัวใจอัตโนมัติ       จำนวน  1  เครื่อง
   6.3  เครื่องตรวจไข้หวัดใหญ่และไวรัสทางเดินหายใจ          จำนวน  2  เครื่อง
   6.4  เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติ          จำนวน  1  เครื่อง 
   7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
               จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๒๐๐,๕๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
   8. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
           ประชาชนผู้สนใจ   สามารถวิจารณ์  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคานี้เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่
           8.1  งานพัสดุ  โรงพยาบาลนครนายก  ถนนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000  โทร./โทรสาร  0 3731 1151  ต่อ  221 
           8.2  ทางเว็บไซต์  www.nayokhospital.go.th
           โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป