ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ  (อ่าน 120 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 478
    • ดูรายละเอียด
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น
                จังหวัดนครนายกพิจารณาแล้ว ดังนี้
                 ๑.  อนุมัติให้ยกเลิกซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๙๐,๒๐๐ บาท (สองล้าน-
สองแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
                       ๑.๑  SODIUM HYALURONATE (IAL-F) จำนวน ๔๐๐ หลอด ราคาหลอดละ ๑,๗๖๕.๕๐ บาท  เป็นเงิน ๗๐๖,๒๐๐ บาท  (เจ็ดแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
                       ๑.๒  SODIUM HYALURONATE (PRE-LURON) ๓%  จำนวน  ๘๐๐ หลอด ราคาหลอดละ ๑,๙๘๐ บาท  เป็นเงิน ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                 ๒.  อนุมัติให้ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน ๒ รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  (สามล้าน-
แปดแสนบาทถ้วน) ดังนี้
                      ๒.๑  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดเลนส์ใส  แบบ Foldable Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐)  จำนวน ๘๐๐ ชิ้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ บริษัท เฟิร์สท
อาย เซอร์จิคัล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                      ๒.๒  เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สีเหลืองแบบตัวเลนส์บรรจุเสร็จพร้อมใช้ Aspheric Hydrophobic Preloaded (๔๖.๑๘.๑๘.๐๐)  จำนวน ๔๐๐ ชิ้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
    
    
    
(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก