ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ ราคากลาง การเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลื่อดอัตโนมัติ  (อ่าน 122 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 612
    • ดูรายละเอียด
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ   ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง   
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     โรงพยาบาลบ้านนา                                                          .                                                       
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านนา  ปีงบประมาณ 2562             .
       เป็นเงินทั้งสิ้น   1,277,800.-.บาท   (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)          .
   3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)       วันที่  12   กันยายน   พ.ศ.2561                       .
           เป็นเงิน    1,277,800..-             บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...............................-..........................บาท

ลำดับ   น้ำยาเคมีและอุปกรณ์ประกอบ   จำนวน   ราคาต่อหน่วย   ราคารวม
1   Glucose   18,000 Test   5.00   90,000.00
2   BUN   15,000 Test   12.00   180,000.00
3   Creatinine   16,000 Test   12.00   192,000.00
4   Uric acid   1,600 Test   12.00   19,200.00
5   Cholesterol   10,000 Test   10.00   100,000.00
6   Triglyceride   10,000 Test   16.00   160,000.00
7   HDL-Cholesterol   10,000 Test   35.00   350,000.00
8   Total Protein   1,400 Test   7.00   9,800.00
9   Albumin   1,200 Test   7.00   8,400.00
10   Total Bilirubin   2,000 Test   12.00   24,000.00
11   Direct Bilirubin   2,000 Test   12.00   24,000.00
12   Aspatate Aminotrasferase (AST/SGOT)   2,800 Test   15.00   42,000.00
13   Alanine Aminotrasferase (ALT/SGPT)   2,800 Test   15.00   42,000.00
14   Alkaline-phosphatase   2,800 Test   13.00   36,400.00
รวมเป็นเงิน 1,277,800.-.บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลา 12 เดือน


ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
            (นายฐาปกรณ์  พระประภาศักดิ์)
   ลงชื่อ.........................................กรรมการ      ลงชื่อ.........................................กรรมการ
       (นางสาวธาวินี ทรัพย์ประเสริฐ)                 (นายนวพล  เจียนดอน)
   


(ต่อ)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

4. แหล่งที่มาของราคากลาง   (ราคาอ้างอิง)
   ใช้ประกาศราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 (คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 627/2560 (โรงพยาบาลขนาด F)                                                               .                                                         
  5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      จำนวน  3  คน                          .
      1.   นายฐาปกรณ์  พรประภาศักดิ์       นายแพทย์ชำนาญการ                                            .
      2.   นางสาวธาวินี  ทรัพย์ประเสริฐ      นักเทคนิคการแพทย์                                              .                     
      3.   นายนวพล  เจียนดอน                นักเทคนิคการแพทย์                                              .

ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
            (นายฐาปกรณ์  พระประภาศักดิ์)
   ลงชื่อ.........................................กรรมการ      ลงชื่อ.........................................กรรมการ
       (นางสาวธาวินี ทรัพย์ประเสริฐ)                 (นายนวพล  เจียนดอน)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2018, 10:45:44 AM โดย Moderator1 »