ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ  (อ่าน 113 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 612
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร (๔๒.๒๘.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน   ทั้งสิ้น ๑,๒๗๒,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

   
   สมาน  ฟอนฟัก
(นายสมาน  ฟอนฟัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี  ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก