ผู้เขียน หัวข้อ: ITA นครนายก  (อ่าน 1576 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 559
    • ดูรายละเอียด
ITA นครนายก
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2018, 09:04:12 AM »
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐฯ (ITA 62) New

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ITA

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
- โครงสร้างการบริหารงาน
- คณะผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- แผนพัฒนาจังหวัด
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี
- การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินงาน

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการดำเนินงาน

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกักติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
- การใช้จ่ายงบประมาณ

EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2019, 05:07:38 PM โดย admin »