รวมสรุปรายงานการประชุม

ครั้งที่1-5 ตั้งแต่ วันที่ 16

  มกราคม  2549 ถึง

วันที่   3   กรกฎาคม   2549

รายงานการประชุมแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4
รายงานการประชุมแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5