โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลจังหวัดตามมาตรฐาน P.S.O.

 

 1. หลักการและเหตุผล
 2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 ให้จัดทำและพัฒนาระบบ มาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (Thailand Public Sector Standard Management System and Outcomes : P.S.O.) ในทุกส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของภาคราชการทั้งระบบ และเน้นให้หน่วยงาน ราชการพัฒนามาตรฐานทางผลลัพธ์ โดยมีเป้าหมายเป็นผลลัพธ์เชิงสัมฤทธิ์บั้นปลาย (Ultimate Outcomes) เพื่อให้ราชการมีระบบบริหารและจัดการที่ดี อำนวยประโยชน์ แก่ประชาชนและสังคม

  ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือสำนักงานจังหวัด ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเตรียม ขอรับการรับรองมาตรฐาน P.S.O. ด้านระบบข้อมูล เพื่อให้จังหวัดมีระบบข้อมูลที่ดี สามารถสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้จังหวัดนครนายก ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเตรียมการขอรับการรับรองมาตรฐาน P.S.O. ดังนั้นจังหวัดนครนายก จึงต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ และให้มีความรู้ด้านระบบข้อมูลเพื่อการรับรองมาตรฐาน P.S.O. จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลจังหวัดตาม มาตรฐาน P.S.O.

 3. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานจังหวัดให้มีระบบข้อมูลที่ดีสามารถสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครนายกมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและ การใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัด
  3. เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายกในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน P.S.O. ด้านระบบ ข้อมูล
 1. กลุ่มเป้าหมาย
   1. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดนครนายก ที่ทำงานด้านข้อมูลและด้าน การวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด จำนวน 6 คน
   2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลของส่วนราชการ ในสังกัดส่วนกลาง ในจังหวัดนครนายกหน่วยงานละ 1 คน จำนวน 20 คน
   3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลของส่วนราชการ ในสังกัดส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครนายก หน่วยงานละ 1 คน จำนวน 28 คน
   4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลของส่วนท้องถิ่น และเทศบาล หน่วยงานละ 1 คน จำนวน 6 คน

  รวมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน

 2. วิธีการดำเนินงาน
   1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลจังหวัด และด้านการจัดระบบ ข้อมูลตามมาตรฐาน P.S.O. ด้วยการบรรยาย อภิปรายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และวิทยากร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
   2. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3. ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 6 ครั้ง
   4. นำเสนอข้อมูลและสรุปประเมินผล
 3. หลักสูตรการฝึกอบรม
   1. ให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
   2. ให้ความรู้ด้านการจัดระบบข้อมูลตามระบบมาตรฐาน P.S.O.
   3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบข้อมูลจังหวัดเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
   4. การวิเคราะห์ กำหนดแผนปฏิบัติการดำเนินงานจัดระบบงานข้อมูลของสำนักงานจังหวัดและของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด
   5. สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านระบบข้อมูลของจังหวัดนครนายก

  และเสนอผลงาน

 4. ระยะเวลาดำเนินงาน
 5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 6 ครั้ง ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2547

  ครั้งที่ 1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลจังหวัด และด้านการจัดระบบข้อมูล ตามมาตรฐาน P.S.O.

  ครั้งที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มสัมมนาการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ครั้งที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการระบบข้อมูล

  ครั้งที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการข้อมูลด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ครั้งที่ 5 ฝึกปฏิบัติและให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน ยุทธศาสตร์จังหวัด

  ครั้งที่ 6 นำเสนอการจัดการระบบข้อมูลจังหวัดนครนายกและสรุปประเมินผล

 6. สถานที่ฝึกอบรม
 7. ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 8. งบประมาณ
 9. ใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวนเงิน 60,000 บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน ) สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน และค่าเอกสาร ถัวจ่ายทุกรายการ รวม 6 ครั้ง

 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูล ของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
  2. ทำให้สำนักงานจังหวัดมีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน ใช้ประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ช่วยให้ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัด และสำนักงานจังหวัดมีระบบข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน P.S.O. ด้านระบบข้อมูล ซึ่งทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบข้อมูลของสำนักงานจังหวัดยิ่งขึ้น
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 

 1. ผู้เสนอโครงการ
 2. ( นางอรศิริ สิงหราช )

  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก

 3. ผู้เห็นชอบโครงการ
 4. ( นายธาดา ธรรมนิยม )

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

 5. ผู้อนุมัติโครงการ

( นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ )

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก