งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน
     ทุกคน. งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย.     
     ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใคร เป็นผู้ทำมาก่อน
     หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนักจะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่
     แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่าง
     จึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง และยั่งยืน
     ตลอดไป
.

                                                                         พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                                                         พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
                                                                         เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                                                                         ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

*********************************************--
----

โครงสร้างบุคลากร


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557


รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น นายกรัฐมนตรี

2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม

3. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองนายกรัฐมนตรี

4. นายวิษณุ เครืองาม เป็น รองนายกรัฐมนตรี

5.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็น รองนายกรัฐมนตรี

6. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี

7. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี

8. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

10. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

11. นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

12. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

13. นายสุธี มากบุญ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

14. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

15. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

16. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

17. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

18. นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

19. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

20. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

21. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

22. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

23. นายอุตดม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

24. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

26. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

27. พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

28. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

29. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

30. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

31. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

32. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

33. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

34. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

**************************************

 

นายวุฒิ แตงทรัพย์

ผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 037-314881

        - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2558
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2557
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2556
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2555
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2554
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2553
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2552
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2551
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2550
       - เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2533
       - พิธีชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6
       - การทำงาน
       * พระราโชวาทในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี


         - การเรียนรู้เกี่ยวกับ "ความดี" จาก
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         - หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

         - การบริหารราชการตามระบบคุณธรรม
         - การแลกเปลี่ยนเรียนรุ้
         * เรื่อง การดำเนินงานความปลอดภัย
ด้านอาหารระดับจังหวัด

         * เรื่อง การถ่ายทอดและฝึกอบรม
เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม GAP

         * เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

       - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       - พระราชดำรัสคุณธรรม 4 ประการ
       - คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
      
                    ยังมีต่อ.....>>


 

  - ที่ นย 0017.5/ว6564 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561

  - ที่ ศธ 6228/ว0234 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยบูรพา

- ที่ นร 1007.4/1267 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.
  - ที่ นย 0017.5/2698 โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร "นวัตกรรมกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน" และ "นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
   - ที่ มท.0202.7/ว4786 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

    - ที่ นร 1008/ว10 สำนักงาน ก.พ.

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนด

ตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
    - ที่ นร 1004.1/1368 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลไป
ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

    - ที่ ศธ 6632/ว 0623 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด

    - ที่ ทก 0207/ว6370 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการโครงการ eGovernment Forum 2016
    - ที่ นร 1013.4/17โครงการปัจฉิมข้าราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

     - รายละเอียดโครงการ
     - ที่ ว. 1/2559 โครงการอบรมหลักสูตร
"ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 2

     - ที่ สขอ.17.12/2558 ขอเชิญส่งข้าราชการ
พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     - ที่ นร 1004.1/1491 ซักซ้อมความเข้าใจ
ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบ
ผ่านการสอบเพื่อวัดความความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการส่วนราชการต่างๆ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

  
                 ยังมีต่อ.....>>

  - ที่ นร 1008/ว13 เรื่อง การปรับปรุงมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา
  - ที่ นร 1008/ว11 ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต
   - ที่ นร 1008/ว8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
กำหนดตำแหน่ง

   - ที่ นร 1008/ว7 กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง (ฉบับที่7) พ.ศ. 2559

   - ที่ นร 1008/ว6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
กำหนดตำแหน่ง

   - ที่ นร 1008/ว5 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

   - ที่ นร 1008/ว1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

    - ที่ นร 1008.5/26 ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

    - ที่ นร 1008/ว 19 การดำเนินการกรณี
ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ หรือเพิกถอนคำสั่งลงโทษ
ปลดออก/ไล่ออกจากราชการ

    - ที่ นร 1006/ว 17 ประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ

    - ที่ นร 1006/ว 16 การบริหารงานบุคคล
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

    - ที่ นร 1008/ว 15 การแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

    - ที่ นร 1006/ว 14 การแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับต้น

 
                 
           ยังมีต่อ.....>>                         


        - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ป.1)
        - แบบประเมินสมรรถนะ (ป.2)
        - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (ป.3)

        - ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
        - ที่ นย 0017.5/ว702 โครงการปัจฉิม
นิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558

        - ที่ นย 0017.5/ว1880 การจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

        - ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
    

                      ยังมีต่อ.....>>

   
       - รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
ณ 1 ตุลาคม 2559

       - รายชื่ออนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัด
นครนายก

       - แผนภูมิข้อมูลบุคลากรภาครัฐจังหวัด
นครนายก
       - ข้อมูลผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดนครนายก


 

 
ท่านเข้าชมลำดับที่
Get free counter at Cgi2yoU.com

     
สำนักงานจังหวัดนครนายก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 037-314881 , มท. 30803