บทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

                                                    บทเรียน       File Listen
ส่วนที่ 1    
บทที่ 1 การทักทาย (Greetings)           
บทที่ 2 การแนะนำตัว (Introduction)           

บทที่ 3 การกล่าวลา (Saying goodbye)

          
บทที่ 4 การอวยพร (Good wishes)           
บทที่ 5 การเชื้อเชิญ (Invitation)           
บทที่ 6 การเสนอ (Offering)           
บทที่ 7 การขอบคุณ (Thanks)           
บทที่ 8 การบริจาค (Donation)           

บทที่ 9 การชื่นชม (Compliment)

          
บทที่ 10 การแสดงความยินดี (Congratulations)           
บทที่ 11 การขอโทษ (Apologies)           
บทที่ 12 การพูดซ้ำ (Repetition)           
บทที่ 13 ความชอบและความไม่ชอบ (Likes and dislikes)           
บทที่ 14 การอนุญาต (Permission)           
บทที่ 15 การนัดหมาย (Appointment)           

บทที่ 16 การถามทาง (Asking the way)

          
บทที่ 17 การซื้อของและการต่อรองราคา (Shopping and bargaining)           
บทที่ 18 ที่ภัตตาคาร (At the restaurant)           
บทที่ 19 โรงแรม (Hotel)           
บทที่ 20 การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephoning)           
บทที่ 21 การบอกที่ตั้งของสถานที่ (Indicating where a place is)           
บทที่ 22 ความเจ็บไข้ได้ป่วย (Illness)           
     
ส่วนที่ 2    
การแนะนำตัวเองในที่ประชุม (Introducing yourself at a meeting)           

 

จำนวนผู้เข้าชมบทเรียน

 


ขอขอบคุณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์
ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำและเผยแพร่บทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนทั้งหมดในครั้งนี้