คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก
Nakhonnayok Good Governance Committee

  
                                                                                               ความเป็นมา
                                                                                               อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
                                                                                               คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี/หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง
                                                                                               รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก
                                                                                               กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                                                                                               ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่/ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
                                                                                               แบบฟอร์ม ข้อร้องเรียน (ก.ธ.จ. 002)/แบบคำขอมีบัตรแสดงตนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ส                                                                                             สาระน่ารู้

                                                      

ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2

ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร/โทรสาร 0-3731-4881
WWW.NAKHONNAYOK.GO.TH