"มุ่งพัฒนาปลูกฝังจริยธรรม สร้างคนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อส่วนรวม และรวมพลังในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในทุกภาคส่วน ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต"  


  
     
   
     
     

การประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
จังหวัดนครนายก
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

ผู้ชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศ
โครงการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ "มือสะอาด ชาติไม่ล่ม"
ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ปี 2558)