แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน    
แบบประเมินข้าราชการ    
แบบประเมินลูกจ้างประจำ (กลุ่มที่ 1)   แบบประเมินลูกจ้างประจำ (กลุ่มที่ 2)
ตัวอย่างคำสั่งยาเสพติด   บัญชีรายละเอียดแนบท้ายยาเสพติด