ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม จังหวัดนครนายก
งานบริการ
ติดต่อเรา
HOME
ลักษณะงานบริการ ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครนายก
  ลำดับ ส่วนราชการ/หน่วยงาน งานบริการ
1 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก - การขอเลขที่บ้าน
- การขอแจ้งย้ายที่อยู่
- การขอข้อมูลทะเบียนราษฏร์
- ข้อมูลประชากร
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก - งานบริการรับสมัครงาน
- ตำแหน่งงานว่าง และแนะแนวอาชีพ
3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก - การประกันสังคม
4 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก - การคุ้มครองแรงงาน
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก - การขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตยา
- การบริการแพทย์แผนไทย
- การบริการแพทย์เฉพาะทาง
6 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครนายก - ข้อมูลการบริหารงานท้องถิ่น
7 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก - (ถ้ามี)
8 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก - การให้คำปรึกษาผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
9 สำนักงานสรรพกรพื้นที่นครนายก - การเสียภาษี
10 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก - การอบรมฝึกวิชาชีพ
11 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการจังหวัดนครนายก - แนะนำการท่องเที่ยว
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครนายก - การขอติดตั้งไฟฟ้า
13 การประปานครนายก - การขอติดตั้งประปา
14 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคกลางเขต 8 - แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ศูนย์บริการร่วม จังหวัดนครนายก : ที่ตั้งบริเวณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 1
ถนนสุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก   26000
โทร. 037-311292  โทรสาร 037-311292    email : ---