ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก


               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เดิมเรียก ที่ทำการอนามัยจังหวัดนครนายก ที่ทำการเดิมเป็นส่วนหนึ่งในอาคารศาลากลางจังหวัดเดิม ตั้งอยู่ถนนธงชัย ซึ่งเป็นถนนเรียบแม่น้ำนครนายก ถัดจากสำนักงานที่ดินจังหวัด ( ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเดิม ปัจจุบันเป็นอาคารพาณิชย์ของโรงแรมกอบเกื้อ ) ห้องทำงานอยู่ชั้น 2 รวมอยู่กับห้องสรรพสามิตจังหวัด ต่อมา ปี พ.ศ. 2504 ย้ายที่ทำการมาอยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งย้ายไปตั้งสำนักงานแห่งใหม่ และ ปี พ.ศ. 2514 – 2518 ย้ายที่ทำการมาเช่าห้องแถวอยู่ บริเวณสี่แยกไฟแดง เมื่อจังหวัดนครนายก เริ่มขยายตัวขึ้น ศาลากลางจังหวัดเดิมคับแคบลง กระทรวงมหาดไทยจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดนครนายกขึ้นใหม่ และได้ย้ายมาตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร ในปี 2519 ซึ่งมีพื้นที่มากขึ้นพอที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะสร้างอาคารของตนเองแยกเป็นอิสระได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงของบประมาณสร้างอาคารขึ้นเป็นเอกเทศ เพื่อขยายหน่วยงานเป็นฝ่าย ๆ

ในปี 2519 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นเงิน 1,500,000 บาท บนพื้นที่ราชพัสดุบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ประมาณ 2 ไร่ สร้างอาคารตามแบบ เลขที่ 1083 ซึ่งกระทรวง สาธารณสุข มีบ้านพักข้าราชการ ระดับ 6 – 7 จำนวน 1 หลัง และ ระดับ 5 – 6 อีก 1 หลัง ภายหลังได้สร้างอาคารเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 – 4 อีก 2 หลัง และได้ต่อเติมอาคารที่ทำงานของหน่วยกามโรค ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ งานแผนงาน งานสุขศึกษา และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยต่อเติมจากตัวอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เนื่องจากตัวอาคารคับแคบ

ในปี 2543 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตามแบบ เลขที่ 8491 เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 18,382,000 บาท และได้ใช้ที่ดินราชพัสดุ (ตรงข้ามวัดบ้านขาม) จำนวนประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ห่างจากที่ทำการเดิม ไปเส้นทางน้ำตกสาริกา ประมาณ 7 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน 2543 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2544 และได้ย้ายที่ทำการมาอาคารหลังใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2545 และทำบุญสำนักงานเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2546