//

เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

 

วิสัยทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก ปี 2558 - 2561

มุ่งพัฒนาสู่

“เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง  สังคมและประชาชนผาสุก”  

 

 

 

ข้อมูลย้อนหลัง วิสัยทัศน์จังหวัด

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

" เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย น่าอยู่ การเกษตร
ก้าวหน้าแบบยั่งยืนและเป็นสังคมฐานความรู้"
" เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย น่าอยู่ การเกษตร
ก้าวหน้าแบบยั่งยืนและเป็นสังคมฐานความรู้"
"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก
และน่าอยู่ เมืองใหม่มาตรฐาน ผังเมืองสูง
ล้ำยุค เพิ่มฐานเศรษฐกิจให้ประชาชน
อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ควบคู่การเร่งรัดพัฒนา
การเกษตรก้าวหน้าสู่สากลและเป็นสังคม
ฐานความรู้"

 


 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายกได้มีการระดมพลังสร้างสรรค์กำหนดขึ้นโดยการบูรณาการวิสัยทัศน์ ด้านต่างๆเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว จากคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.)และได้รับการยอมรับให้เป็น วิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายกใหม่โดยท่านผู้ว่าปานชัย บวรรัตนปราณ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ดังนี้คือ

"นครนายกน่าเที่ยว น่าอยู่ ผู้คนมีความรู้ ดูดี "